Program kontinuálneho vzdelávania

Názov vzdelávacieho programu

Využívanie tabletov vo vyučovaní

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu

Podpora digitálneho vzdelávania učiteľov a digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike ako takého je v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi zo stratégie Európa 2020 ako aj z dokumentu Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020), v ktorej je v rámci strategického cieľa, zlepšiť kvalitu a efektivitu vzdelávania a odbornej prípravy, ako jedna z kľúčových kompetencií uvedená schopnosť práce s digitálnymi technológiami. Európska únia prostredníctvom vyššie uvedených aktivít vytýčila digitálne vzdelávanie ako jednu so svojich priorít. Napríklad v rámci odborného vzdelávania a prípravy presadzuje digitálne zručnosti prostredníctvom Bruggského komuniké, v ktorom sa v časti posilnenie postavenia ľudí podporujú zručnosti a kompetencie v oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“). Práve IKT by sa mali využívať na dosiahnutie čo najrozsiahlejšieho prístupu k odbornej príprave a na podporu aktívneho učenia, ako aj na vývoj nových metód v praktickej i teoretickej časti vzdelávania.

Tieto ciele sú rozpracované aj na národnej úrovni, pričom medzi priority patrí zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov, ktorí aj v dobe digitálnej výučby budú mať naďalej nezastupiteľnú úlohu. Tieto aktivity podporuje aj Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 – 2014 (schválený uznesením vlády SR č. 256 z 20. apríla 2011), v ktorom sa v časti 6.1 Vzdelávanie, veda a inovácie ako jedna z výziev ekonomiky SR definuje zvýšenie kvality vzdelávania. Jednou z možností ako dosiahnuť tento cieľ je pristúpiť k digitalizácii škôl a využiť IKT vo vzdelávacom procese. Cieľom viacerých opatrení – najmä rozšírenia digitálneho obsahu a reformy štátnych vzdelávacích programov – bude rozvíjať u detí, žiakov a poslucháčov digitálne kompetencie potrebné na vyhľadávanie a účinné spracúvanie informácií využiteľných v reálnom živote a v spoločnosti. Jedným z hlavných digitálnych prostriedkov na dosiahnutie požadovaného výsledku sa v ostatných rokoch stali práve tablety.

Potreba prehlbovania vedomostí a rozvíjania zručností v tejto oblasti, pre ich úspešné uplatnenie v procese výchovy a vzdelávania, vyplýva z požiadaviek pedagogických zamestnancov, čo dokazujú aj prípadové štúdie z praxe nachádzajúce sa v prílohách tohto programu. Spoločnosť TRACO Computers s.r.o. sa na vybraných školách aktívne podieľala na nasadení tabletov do procesu vzdelávania a zaškolenia pedagógov. Znalosti v oblasti ovládania a spravovania tabletov a mobilných zariadení, ako aj vytváranie digitálneho obsahu pre tieto zariadenia patria dnes k digitálnej a počítačovej gramotnosti. Aktívne využívanie tabletov a moderných IKT v procese výchovy a vzdelávania podporuje záujem o štúdium, udržuje pozornosť žiakov, umožňuje vytvárať nové interaktívne formy učebného materiálu, podporuje tvorivosť a kreativitu, podporuje kontakt žiaka s učiteľom. Rôzne softvérové produkty alebo vlastné učebné materiály určené pre tablety môžu doplniť existujúce učebné materiály, alebo nahradiť chýbajúce, či nedostatočné materiálne zabezpečenie škôl pre praktické vyučovanie a nedostatok, či neaktuálnosť učebných podkladov. Program kontinuálneho vzdelávania sa zároveň opiera o požiadavky trhu práce v oblasti IKT, pričom vedomosti a zručnosti spojené s aplikáciou IKT v učiteľskej praxi vychádzajú z moderných trendov vývoja výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa stále viac digitalizuje. Tak ako absolventi príslušného stupňa vzdelania musia v dnešnej dobe ovládať IKT technológie pre výkon ich budúceho povolania, aj učitelia si musia osvojiť a vedieť využiť IKT vo vyučovacom procese. Potreba dobre vyškolených a kvalifikovaných učiteľov v oblasti IKT pre príslušné predmety vzdelávania je v súlade s požiadavkami, ktoré definujú štátne vzdelávacie programy pre absolventov jednotlivých stupňov vzdelania. Dobre pripravený a vyškolený učiteľ vie na základe vyššie uvedeného naplniť požiadavky štátnych vzdelávacích programov a pripraviť takého absolventa, ktorý vie tak ako je to zadefinované v ŠVP používať IKT v praxi.

Druh kontinuálneho vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania

Kombinovaná v rozsahu 35 hod., z toho:

 • prezenčná v rozsahu 23 hod.
 • dištančná v rozsahu 12 hod.

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho programu je udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti efektívnym nasadením a využívaním moderných tabletov pri výkone pedagogickej činnosti.

Špecifické ciele vzdelávacieho programu

1. časť: Úvod do tabletov
Porozumieť a naučiť sa pracovať s tabletom a jeho IKT príslušenstvom a aplikovať nadobudnuté zručnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.

2. časť: Tablet ako nástroj učiteľa
Porozumieť možnostiam moderných učebných materiálov s ohľadom na vyššiu interakciu so žiakmi a využiť tablety vo výchovno-vzdelávacom procese.

3. časť: Špecializované aplikácie
Naučiť sa využívať a aplikovať špecializované aplikácie určené pre konkrétne predmety formou interaktívnych úloh, pokusov a praktických ukážok a hodnotiť žiakov.

4. časť: Tvorba vlastného digitálneho obsahu
Aplikovať nadobudnuté zručnosti pri tvorbe vlastných interaktívnych a multimediálnych študijných materiálov pre tablety.

Profil absolventa

Absolvent aktualizačného vzdelávania získa potrebné vedomosti a zručnosti pre úspešné nasadenie najmodernejších tabletov a IKT do procesu výchovy a vzdelávania. Bude schopný vybrať, nainštalovať a využívať renomované aplikácie pre výučbu rôznych všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. Bude vedieť vytvárať a zdieľať moderné interaktívne študijné materiály, transformovať existujúce študijné materiály pre použitie v tabletoch, bude schopný vytvárať a využívať elektronickú formu skúšania žiakov s automatickým vyhodnotením a zberom dát a bude schopný reagovať na bežné technické problémy spojené s využívaním tabletov.

Rozsah a trvanie vzdelávacieho programu

Aktualizačné vzdelávanie bude v rozsahu 35 vyučovacích hodín v kombinovanej forme. Maximálne trvanie programu je 3 mesiace od začiatku vzdelávania.

Cieľová skupina

Skupiny budú tvorené podľa aprobácie účastníkov, obsah vzdelávacieho programu bude prispôsobený konkrétnej aprobácii.

Kategória: učiteľ
Podkategória:
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplne stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ jazykovej školy
Kariérový stupeň:
 • samostatný pedagogický zamestnanec
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Kariérová pozícia: -
Vyučovacie predmety: Pre všetkých učiteľov okrem učiteľov Informatiky, Informatickej výchovy a Telesnej výchovy

Podmienky pre zaradenie uchádzačov

Poskytovateľ zaraďuje pedagogického zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie na základe písomnej prihlášky, v ktorej riaditeľ školy alebo školského zariadenia potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie.

Na kontinuálne vzdelávanie možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu

Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje podľa §12 ods. 1 a ods. 2 písm. a) vyhlášky MŠ SR č.445/2009 Z.z. záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania. Záverečná prezentácia sa vykoná z obsahu aktualizačného vzdelávania alebo jeho časti podľa kritérií stanovených na začiatku vzdelávania. Záverečná prezentácia sa predkladá v elektronickej podobe a pokiaľ to charakter prezentácie umožňuje, aj v printovej podobe. Dokladom o absolvovaní aktualizačného vzdelávania je osvedčenie o ukončení programu aktualizačného vzdelávania. O ukončení vzdelávania sa vyhotovuje protokol.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu

 1. účasť najmenej na 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania
 2. vypracovanie úloh a prezentácia ich výsledkov podľa kritérií stanovených lektorom
 3. úspešná záverečná prezentácia pred ostatnými účastníkmi a lektorom

Garant vzdelávacieho programu a personálne zabezpečenie

Meno garanta: doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Adresa pracoviska: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle §43 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Lektormi sú certifikovaní pracovníci spoločnosti TRACO Computers s.r.o. a externí certifikovaní spolupracovníci (podľa aktuálne dostupných certifikácií výrobcov tabletov a ich softvéru); externí spolupracovníci s praktickými skúsenosťami v danej oblasti, spĺňajúci kvalifikačné predpoklady podľa čl. 2 ods. 12 smernice MŠ SR 18/2009-R.

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie

Cena programu: Pozrieť aktuálnu ponuku
Materiálne zabezpečenie: Učebné zdroje (študijné texty, pracovné listy, poznámkové bloky a pod.) budú bezplatne zabezpečené poskytovateľom vzdelávania. Prezentačné vybavenie (tabuľa, filpchart, whiteboard s fixkami) bude podľa potreby zabezpečené v mieste vzdelávania.
Technické a informačné zabezpečenie: Tablet s potrebným a aktuálnym softvérovým vybavením pre každého účastníka a lektora, dataprojektor, bezdrôtové pripojenie na internet, WiFi smerovač a notebook s pripojením na internet pre lektora budú zabezpečené poskytovateľom bezplatne.

Termín začatia vzdelávania

12. február 2015

Návrh počtu kreditov

Za toto vzdelávanie získajú úspešní absolventi podľa §12 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov:

Za rozsah vzdelávacieho programu: 7 kreditov
Za náročnosť a spôsob ukončenia: 2 kredity
SPOLU: 9 kreditov